تقدیم شهدایی از قشر پرستار بیانگر وجود روحیه ایثار و رشادت است
پایگاه خبری سرتوک