تهیه و بازنگری طرحهای هادی روستایی در ۱۱۵ روستای گیلان در سال ۱۴۰۱ 
پایگاه خبری سرتوک