توسعه شبکه مبتنی بر سیم مسی منسوخ و برای دولت هزینه بر است
پایگاه خبری سرتوک