جایگزینی بیش از ۲۲۰ کیلومتر شبکه فرسوده با کابل خودنگهدار
پایگاه خبری سرتوک