جشنواره نوآوری و کارآفرینی زنجیره ارزش قالی، دستاوردهای موثری برای استان خواهد داشت
پایگاه خبری سرتوک