حضور پر قدرت بانوان قدرتی کار گیلان در اولین دور از رقابتهای تک حرکت لیفت قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی
پایگاه خبری سرتوک