حمایت های رئیس جمهور در پیشرفت خوب بهسازی لندفیل سراوان موثر و تعیین کننده است  
پایگاه خبری سرتوک