در تکمیل پروژه  ملی” نظام استاندارد نشانی”  مشارکت شهرداران و دهیاران الزامی است
پایگاه خبری سرتوک