در راستای ادامه روند توسعه مخابراتی در نقاط مختلف استان نصب دکل در مسکن مهر رشت 
پایگاه خبری سرتوک