رزمایش سراسری قطع برق و ارزیابی آماده به کاری مولدهای برق اضطراری مراکز حیاتی گیلان
پایگاه خبری سرتوک