زیرسویه EG5 ماهها پیش در جهان کشف شده بود/ این زیر سویه با وجود آزمایش های منظم ماهانه تا کنون در ایران شناسایی نشده
پایگاه خبری سرتوک