شبکه گاز در آستارا پایدار و تعهدات صادراتی طبق روال در حال انجام است 
پایگاه خبری سرتوک