شعله گاز در ارتفاعات شهرستان اَملش برافروخته شد 
پایگاه خبری سرتوک