موسسات درمانی طرف قرارداد به ۸۰۰۰ هزار موسسه درمانی بیمارستانی، آزمایشگاهی و تصویربرداری افزایش یافت 
پایگاه خبری سرتوک