نخستین رئیس هیأت ورزش های دریایی و ساحلی ایران منصوب شد 
پایگاه خبری سرتوک