یادمان شهید ربانی در شعبه دو تامین اجتماعی رشت رونمایی شد 
پایگاه خبری سرتوک