۲هزار و۱۳۶برگ سند روستایی طی پنج ماه سال جاری در این استان صادر شده است
پایگاه خبری سرتوک