اقتصاد شهر با عملکرد اتاق اصناف ارتباط دارد/ ساماندهی صنوف در رشت / حضور دستفروشان غیر بومی در رشت
پایگاه خبری سرتوک