احداث بیمارستان جنرال، مطالبه دیرینه مردم گیلان ،سرتوک،آقازاده،رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان
پایگاه خبری سرتوک