ارائه خدمت ، ۱۰ هزار بیمار ،علوم پزشکی گیلان،سرتوک،مرکز آموزشی و درمانی ۱۷ شهریور رشت
پایگاه خبری سرتوک