انعقاد تفاهم نامه همکاری ،سپاه و مجموعه مدیریت شهری رشت، زیباسازی و فضاسازی ،سرتوک
پایگاه خبری سرتوک