تجهیز مرکز همودیالیز لاهیجان ،علوم پزشکی گیلان،دستگاه دیالیز ،سرتوک
پایگاه خبری سرتوک