جبار کوچکی نژاد ، واکنش به خبر، انتصاب ،مدیر عامل غیر بومی منطقه آزاد انزلی ،سرتوک
پایگاه خبری سرتوک