جبار گوچکی نژاد،سرتوک،در خواست تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی ،اعمال ماده* *۲۳۴*
پایگاه خبری سرتوک