رشت،سرتوک، مدیرعامل شرکت آبفای گیلان ، حفر ۲ حلقه چاه عمیق ، روستاهای مژده و جوربیجارکل،
پایگاه خبری سرتوک