رونمایی از رفاهی کارت رزمی ،رشت،سرتوک،حضور معاون وزیر ورزش
پایگاه خبری سرتوک