سارق کابل برق معابر ،روستاهای فومن ،سرتوک،پلیس گیلان
پایگاه خبری سرتوک