سرپرست فرمانداری رشت ،جلسه کمیته پسماند شهرستان؛ ساماندهی پسماند و زباله ،فرهنگ‌سازی اجتماعی ،سرتوک
پایگاه خبری سرتوک