سرپرست فرمانداری رشت ،سرتوک، کمیته پسماند شهرستان
پایگاه خبری سرتوک