سرپرست مدیریت تجهیزات پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،انتصاب،سرتوک
پایگاه خبری سرتوک