سرپرست معاونت امور بنادر و حوزه خزر منطقه آزاد انزلی ،سرتوک،منصوب شد
پایگاه خبری سرتوک