شعله گاز ،شرکت گاز گیلان،رشت،سرتوک،ارتفاعات شهرستان اَملش، برافروخته شد
پایگاه خبری سرتوک