شهرداری رشت،سرتوک، برطرف کردن گره ترافیکی شهر رشت ،رحیم شوقی
پایگاه خبری سرتوک