شهردار رشت ،سرتوک، هیأت مدیره شرکت کود آلی لاکان؛
پایگاه خبری سرتوک