غافلگیری ،سارق کابل برق ،سرتوک، صومعه‌سرا
پایگاه خبری سرتوک