مدیرکل سازمان‌ های مردم ‌نهاد و خیّرین سلامت ،علوم پزشکی گیلان،سرتوک
پایگاه خبری سرتوک