مدیریت مصرف برق ،گیلان ،سرتوک،مدیرعامل توزیع برق گیلان ،نماینده مردم شهرستانهای رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی،سرتوک،
پایگاه خبری سرتوک