معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان،سرتوک،دکتر شفقی
پایگاه خبری سرتوک