نصب پلاک افتخار ،سر در منزل قهرمانان ،یوسف یزدانی،شهرداری رشت،سرتوک،شهرداری منطقه یک رشت
پایگاه خبری سرتوک