پورحیدری ،مدیر عامل صمت گیلان ،محبوبی، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان، واحد تولیدی پوشاک آفاق ،شهرک سفید رود بهره بردای ،سرتوک
پایگاه خبری سرتوک