کریمی کرنق ،سرتوک،یکصد و پنجمین جلسه شورا شهر رشت
پایگاه خبری سرتوک