اجرای فیبر نوری در سطح شهرستان های استان در دستور کار قرار گرفته است
پایگاه خبری سرتوک