افزایش ناوگان خودرویی شرکت در راستای اهداف بلند مدت مجموعه و ساماندهی پسماند استان 
پایگاه خبری سرتوک