تمام ادارات و دستگاه ها و گروه های جهادی با تمام تجهیزات پای کار حاضر شدند
پایگاه خبری سرتوک