رئیس بیمارستان شهید دکتر بهشتی بندرانزلی بعنوان مدیر نمونه برگزیده شد
پایگاه خبری سرتوک