فروغ شعله های گاز در روستای کوهستانی تاشکلا شهرستان لنگرود
پایگاه خبری سرتوک