مشاور رئیس شورای شهر رشت در حوزه ورزش معلولین انتخاب شد
پایگاه خبری سرتوک