هم افزایی میان بخش دولتی با بخش خصوصی، زمینه حضور موثرتر در بازار روسیه و اوراسیا را فرآهم می کند
پایگاه خبری سرتوک