گرمای گاز به دو روستای کوهستانی شفت رسید
پایگاه خبری سرتوک