گیلان تنها استان فاقد مگاهاسپیتال در کشور است
پایگاه خبری سرتوک